Algemene voorwaarden Praktijk de Glinstering 2020

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor deelname aan coaching, cursussen en lessen yoga & massage en draagconsulten die worden verzorgd door Jerney Looijen - Van den Bossche, eigenaar van het bedrijf Praktijk de Glinstering. Voor de leesbaarheid van het document is gekozen voor de ik-vorm.

1. Algemeen

Praktijk De Glinstering is door Jerney Looijen - Van den Bossche opgericht als praktijk coaching, yoga & massage en draagconsulten voor volwassenen en kinderen. Praktijk De Glinstering is gevestigd in Zaltbommel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69541841.

 

2. Verhindering coaching

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt, kan er een nieuwe afspraak gemaakt worden. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de volledige kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk.

 

2.1 Verhindering bij cursussen, lessen, workshops en draagconsulten

Aanmeldingen voor cursussen, lessen, workshops en draagconsulten zijn na betaling definitief. Bij verhindering is het in geval van de cursussen, lessen en workshops niet mogelijk deze in te halen of deel te nemen aan een toekomstige cursus of les. Het is in overleg wel mogelijk om iemand anders in de plaats te laten gaan.

Een draagconsult kan in het geval van verhindering verzet worden indien er ten minste 24 uur van te voren afgezegd wordt. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de volledige kosten in rekening worden gebracht.

3. Eigen Risico

Deelname aan coaching, cursussen, lessen, workshops en draagconsulten is geheel op eigen risico. Praktijk De Glinstering sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Praktijk De Glinstering.

 

4. Prijzen en betaling

1. Actuele prijzen ontvang je in een voorstel op maat (coaching) of vind je op de website praktijkdeglinstering.nl

2. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) tenzij anders staat aangegeven.

3. Aanbiedingen en prijzen zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma's.

Voor de betaling ontvangt u een factuur per PDF. De ouder/verzorger van het kind, de cliënt of deelnemer verplicht zich de betaling binnen 8 dagen na de factuurdatum bij te schrijven op de rekening NL92RABO0127998047 t.n.v. J. Van den Bossche.

 

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt de administratie van Praktijk De Glinstering een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind, de cliënt of deelnemer niet binnen 8 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Praktijk De Glinstering gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen.

 

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Praktijk De Glinstering zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

 

Bij betalingsachterstand is Praktijk De Glinstering gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

 

5. Vertrouwelijkheid

Praktijk De Glinstering verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coach sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

 

6. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

KinderCoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

 

Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Praktijk De Glinstering kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

7. Regels rond een afspraak voor kinderen

De ouder/verzorger dient tijdens een consult met alleen kind(eren) telefonisch bereikbaar te zijn. Na een kinderconsult is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. 

 

8. Auteursrecht – copyright

Van het door Praktijk De Glinstering ontwikkelde (les- )materiaal blijven alle rechten aan Praktijk De Glinstering voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming mag niets van de website van Praktijk De Glinstering, of uit het (les-) materiaal worden gebruikt of verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, eigen website, fotokopie, of anderszins.

Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen cursus, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

9. Klachten
1. Mocht je ontevreden zijn over (een onderdeel van) de cursus, les of coaching of mijn ondersteuning, dan moet je dit zo spoedig mogelijk laten weten, door een mail te sturen naar jerney@praktijkdeglinstering.nl. Ik ontvang van jou een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat ik kan reageren en als de klacht gegrond is, die tegemoet te komen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

2. Klachten moet je binnen 14 dagen na de cursus, les of coaching aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je in ieder geval geen recht meer op een tegemoetkoming.

3. Ook als je een klacht stuurt, blijft jouw verplichting tot betaling gewoon bestaan.

10. Aansprakelijkheid en overmacht

1. Ik heb het recht de overeengekomen afspraken op te schorten, als ik door omstandigheden, die buiten mijn invloedssfeer liggen of waarvan ik bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte tijdelijk verhinderd ben mijn verplichtingen na te komen.

2. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

3. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

 

11. Privacy

1. Ik van Praktijk de Glinstering ga vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van de cursisten en coachees en houd mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

2. Ik verstrek deze persoonsgegevens alleen aan derden indien:

a. een wettelijk voorschrift dat vereist;

b. het noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures;

c. het noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole;

d. de cursist schriftelijke toestemming hiertoe heeft verstrekt.

Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van andere deelnemers ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

 

12. Overige bepalingen

1. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ik zal dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

 

13. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13. Wijzigingen van de voorwaarden

1. Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op een aangekondigd tijdstip.

2. Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

Praktijk de Glinstering

Oude Schoolstraat 5
5271 AN Sint-Michielsgestel

Contactgegevens:
jerney@praktijkdeglinstering.nl

0648956804

Kennen wij elkaar al?

  • Grijs Facebook Icon
  • Gray Instagram Icon

Jerney Looijen

Jerney is expert op het gebied van moederschap, kindontwikkeling, 

opvoeden, hechting en balans. Jerney ondersteunt bewuste ouders bij de ontwikkeling van hun kind, van baby tot volwassene.

© 2020 Jerney Looijen | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring