Algemene voorwaarden Praktijk de Glinstering

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 

 • Opdrachtnemer: Praktijk de Glinstering - Jerney Looijen van den Bossche, gevestigd te Sint-Michielsgestel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69541841. gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

 • Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst, de cliënt, of de wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het kind;

 • Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;

 • Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door Opdrachtnemer;

 • Diensten: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 • Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan.

 • Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Opdrachtnemer, op iedere Overeenkomst tussen Partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 2. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing zijn.

 3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Kennismaken / Informatie-uitwisseling

 1. Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een gesprek plaatsvinden.

 2. Tijdens een eerste afspraak zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde tarieven. Deze voorwaarden zijn tevens in te zien op www.praktijkdeglinstering.nl

 3. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een Kind jonger dan 16 jaar, dan zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand na (mondeling of schriftelijke) aanvaarding van de opdrachtgever van het aanbod van Praktijk de Glinstering inclusief deze algemene voorwaarden. Tot aan de datum van totstandkoming van de overeenkomst kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.

 2. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.

 3. Praktijk de Glinstering kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 4. Alle offertes en prijsopgaven door Praktijk de Glinstering zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.

 5. Eveneens heeft Praktijk de Glinstering te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren.

 6. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief Btw, tenzij anders aangegeven.

 7. Als de aanvaarding door de opdrachtgever op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Praktijk de Glinstering daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Praktijk de Glinstering anders aangeeft.

 8. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 9. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem/haar aan Praktijk de Glinstering verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst

 1. Praktijk de Glinstering zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).

 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, dat noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Praktijk de Glinstering

 3. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 4. Praktijk de Glinstering heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Denk hierbij aan de aanpassing of wijziging van een programma.

 5. De looptijd van de overeenkomst kan verschillen van een dag, enkele weken, enkele maanden tot een jaar. De looptijd en duur wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd.

Artikel 6. Regels rond afspraken

 1. Afspraken voor een coachingssessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen om tijdig aanwezig te zijn. Bij een afspraak van een Kind dienen ouders er voor te zorgen dat het Kind tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken.

 2. Indien een coachingssessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat cliënt niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.

 3. Opdrachtgever dient tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor Opdrachtnemer.

 4. Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld doordat deze door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.

 5. Indien een afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang dan is Opdrachtnemer gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

 6. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Hij/zij zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

 7. Bij aanmelding voor een yoga sessie, workshop of training is deelname van Opdrachtgever na aanmelding definitief. Wanneer Opdrachtgever niet kan deelnemen kan deze een andere persoon in zijn/haar plaats laten deelnemen, of, enkel indien mogelijk, in overleg met Opdrachtnemer deelname door laten schuiven naar een volgende bijeenkomst. Het volledige tarief blijft verschuldigd.

Artikel 7. Factuur en betaling

 1. Opdrachtnemer stuurt Opdrachtgever vooraf een factuur voor de overeengekomen dienstverlening. Opdrachtgever dient facturen binnen 7 dagen na factuurdatum of tenminste voor aanvang van de opdracht aan Opdrachtnemer te betalen.

 2. In onderling overleg bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Hiervoor geldt altijd een opslag en een niet-restitueerbaar deel.

 3. Indien de opdrachtgever in termijnen betaalt, dan bestaat altijd de mogelijkheid om het op dat moment resterende bedrag boetevrij af te lossen. Partijen kunnen hierover concrete afspraken maken.

 4. De eventuele kosten die Praktijk de Glinstering voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., worden aan de opdrachtgever doorberekend, mits hierover vooraf afspraken zijn gemaakt

 5. Als de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 6. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door Praktijk de Glinstering een aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

 7. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Praktijk de Glinstering het recht de uitvoering van de opdracht of levering van een product op te schorten. Dat kan inhouden dat je niet wordt toegelaten een event bij te wonen, een coach-dag niet zal worden gepland, een coachcall niet doorgaat et cetera.

 8. Indien hetgeen in artikel 8, lid 7, zich voordoet, heeft Praktijk de Glinstering het recht de kosten die dit met zich meebrengt, door te voeren naar de opdrachtgever.

 9. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

 10. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft Praktijk de Glinstering het recht de opdracht meteen te stoppen. Dit ontslaat een opdrachtgever niet van zijn betaalverplichting.

 11. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering gemeld worden bij Praktijk de Glinstering. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 12. Bij bestaande klanten kan Praktijk de Glinstering besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 8. Overmacht

 1. Praktijk de Glinstering is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 2. Praktijk de Glinstering kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden (naast de bepalingen uit artikel 9), zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 3. Als Praktijk de Glinstering ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Praktijk de Glinstering het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 4. In geval van overmacht zal Praktijk de Glinstering zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid en privacy

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 2. Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het Kind. Artikel 4 lid 3 is hierop van overeenkomstige toepassing.

 3. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Praktijk de Glinstering is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan Praktijk de Glinstering toerekenbare, directe schade. 

 2. Praktijk de Glinstering is enkel aansprakelijk tot de hoogte van de uitkering van de verzekeraar. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet overgaan tot uitkering, dan is Praktijk de Glinstering aansprakelijk tot de factuurwaarde.

 3. Praktijk de Glinstering is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming (oftewel een fout).

 4. Aansprakelijkheid van Praktijk de Glinstering, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 5. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Praktijk de Glinstering, is de aansprakelijkheid van Praktijk de Glinstering tot de vergoeding van Praktijk de Glinstering voor de opdracht beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 6. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

 

Artikel 11. Klachten en geschillen

 1. Mocht je ontevreden zijn over (een onderdeel van) een workshop, coaching of begeleiding van de opdrachtnemer, dan moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden, door een mail te sturen naar jerney@praktijkdeglinstering.nl. De opdrachtnemer ontvangt van opdrachtgever een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat opdrachtnemer kan reageren en als de klacht gegrond is, die tegemoet te komen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan door opdrachtnemer niet in behandeling worden genomen.

 2. Klachten moeten binnen 14 dagen na de workshop, coaching of begeleiding worden gemeld. Indien opdrachtgever de klacht later meldt, dan heeft hij/zij in geen geval recht op een tegemoetkoming.

 3. Ook als opdrachtgever een klacht stuurt, blijft de verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 12. Rechten van intellectueel eigendom

 1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht) op de resultaten uit de opdracht, in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan Praktijk de Glinstering. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Praktijk de Glinstering daartoe bevoegd.

 2. Praktijk de Glinstering heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht - op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze - te (laten) vermelden of verwijderen. Wanneer de opdrachtgever het resultaat zonder vermelding van naam van Praktijk de Glinstering openbaar wil maken of wil verveelvoudigen, wordt hiervoor eerst schriftelijke toestemming van Praktijk de Glinstering verleend.

 3. De in het kader van de opdracht door Praktijk de Glinstering tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) zijn eigendom van Praktijk de Glinstering, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

 4. Opdrachtgevers die deelnemen aan een programma, training, workshop, event et cetera en die op de een op andere wijze kennisnemen van trainingen, presentaties, content en/of toegang hebben tot een online omgeving, social media, website e.d., zulks in de meest ruime zin van het woord, zullen zich ervan moeten vergewissen dat op alle informatie en werken van Praktijk de Glinstering intellectueel eigendom rust en daarmee worden beschermd.

 5. Verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering, zulks in de meest ruime zin van het woord, door opdrachtgever aan derden van het bedoelde onder dit artikel is verboden.

 6. Praktijk de Glinstering heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Dit laat het eisen van een schadevergoeding onverlet.

 7. Praktijk de Glinstering behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. Praktijk de Glinstering mag daarbij vertrouwelijke informatie niet ter kennis van derden brengen.

 8. Na het voltooien van de opdracht hebben zowel de opdrachtgever als Praktijk de Glinstering geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

 9. De bepalingen in dit artikel gelden expliciet ook voor derden die een samenwerking met Praktijk de Glinstering zijn aangegaan of op enige andere manier opdrachten voor Praktijk de Glinstering uitvoeren.

Artikel 13. Wijzigen voorwaarden en vindbaarheid

 1. Praktijk de Glinstering is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.

 3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Praktijk de Glinstering.

Artikel 14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.

 2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.

 3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Praktijk de Glinstering is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Praktijk de Glinstering behoudt het recht om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.

 4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval bij buitenlandse opdrachtgevers.

Artikel 14. Slotbepalingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website van Opdrachtnemer; www.praktijkdeglinstering.nl

De Glinstering

Oude Schoolstraat 5
5271 AN Sint-Michielsgestel

Contactgegevens:
jerney@praktijkdeglinstering.nl

0648956804

Kennen wij elkaar al?

 • Grijs Facebook Icon
 • Gray Instagram Icon

Jerney Looijen

Jerney is expert op het gebied van HSP, selfcare en mindset. Jerney ondersteunt bewuste, (hoog-) sensitieve moeders in het combineren van het moederschap met hun ultieme droom.

© 2020 Jerney Looijen | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring